تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - عوض كردن عنوان پنجره دلخواه
شنبه 16 آبان 1388

عوض كردن عنوان پنجره دلخواه

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

SetWindowText

Private Declare Function SetWindowText Lib "user32" Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String) As Long

این تابع نام و عنوان پنجره مورد نظر را عوض می كند.
hwnd: هندل پنجره مورد نظر است.
Lpstring : مقدار این متغیر رشته ای می باشد كه باید به عنوان پنجره داده شود.

مثال : در روی فرم یك textbox و یك دكمه قرار دهید:

Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowText Lib "user32" Alias "SetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String) As Long

Private Sub Command1_Click()
  SetWindowText Me.hwnd, "Shahram_g"
End Sub

Private Sub Form_Activate()
  Dim Buffer As String
 
  Buffer = String(255, 0)
  GetWindowText Me.hwnd, Buffer, 255
  Buffer = Left$(Buffer, InStr(Buffer, Chr$(0)) - 1)
  Text1.Text = Buffer
End Sub