تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - تبدیل رنگ به كد RGB
پنجشنبه 14 آبان 1388

تبدیل رنگ به كد RGB

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

TranslateColor

Private Declare Function TranslateColor Lib "olepro32.dll" Alias "OleTranslateColor" (ByVal clr As OLE_COLOR, ByVal palet As Long, ColorRGB As Long) As Long

این تابع یك رنگ OLE را به كد رنگ RGB تبدیل می كند و می توان مقدار رنگهای قرمز آبی , آن را جداگانه به دست آورد.
Cly: مقدار این متغیر رنگ OLE می باشد.
Palet: مقدار این متغیر را صفر قرار دهید.
ColorRGB: مقدار این متغیر كد رنگ RGB است.

مثال:
یك روی فرم دو تكست باكس قرار دهید و كد زیر را بنویسید.

Private Sub Form_Load()
    Dim RealColor As Long
    'Convert OLE colors to RGB colors
    TranslateColor Me.BackColor, 0, RealColor
    Text2.Text = Hex(RealColor)
    'show the result
    Text1.Text = "The backcolor of this form is R=" + CStr(RealColor And &HFF&) + " G=" + CStr((RealColor And &HFF00&) / 2 ^ 8) + " B=" + CStr((RealColor And &HFF0000) / 2 ^ 16)

End Sub