تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - بازگرداندن عنوان پنجره دلخواه
دوشنبه 11 آبان 1388

بازگرداندن عنوان پنجره دلخواه

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

GetWindowText

Private Declare Function GetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal cch As Long) As Long

این تابع عنوان و یا Caption فرم و یا پنجره مشخص شده را بر می گرداند.
hwnd: مقدار این متغیر ، اشاره گر پنجره می باشد.
Lpstring: بافری می باشد كه متن عنوان پنجره در این بافر قرار می گیرد.
cch: مقدار متغیر ، طول بافر می باشد.
مثال : یك TextBox روی فرم قرار دهید و كد زیر را بنویسید:

Private Sub Form_Activate()
  Dim Buffer As String
 
  Buffer = String(100, 0)
  GetWindowText Me.hwnd, Buffer, 100
  Buffer = Left$(Buffer, InStr(Buffer, Chr$(0)) - 1)
  Text1.Text = Buffer
End Sub