تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - پنجره اعلام Error
یکشنبه 10 آبان 1388

پنجره اعلام Error

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

FatalAppExit

Private Declare Sub FatalAppExit Lib "kernel32" Alias "FatalAppExitA" (ByVal uAction As Long, ByVal lpMessageText As String)

این تابع یك پنجره با زمینه سفید و با عنوان Program error و متن دلخواه و دكمه ای با نام Close نمایان می كند كه با زدن این دكمه برنامه كاملا بسته می‌شود.این تابع جهت اعلام Error در اجرای برنامه به كار برده می شود.
uActoin: مقدار این متغیر با صفر مقدار دهی می شود.
LpMessageText: متن دلخواه را كه می خواهیم در پنجره نمایان شود را دراین متغیر قرار می دهیم.

مثال : یك فرم جدید بسازید و متن زیر را وارد كنید:

Private Sub Form_Load()
  FatalAppExit 0, "This program crashed "
End Sub