تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - فعال و یا غیر فعال كردن پنجره دلخواه
دوشنبه 4 آبان 1388

فعال و یا غیر فعال كردن پنجره دلخواه

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

EnableWindow

Private Declare Function EnableWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal fEnable As Long) As Long

این تابع می تواند یك پنجره یا فرم و یا اجزای داخلی آن را فعال و یا غیر فعال می كند.
hwnd:هندل فرم و یا كنترل مورد نظر است.
fEnabled: مقدار صفر آنرا غیر فعال و مقدار صفر آنرا فعال می كند.

مثال:روی فرم 3 دكمه قرار دهید و كد زیر را بنویسید:

Private Sub Command1_Click()
  EnableWindow Command3.hwnd, 0
End Sub

Private Sub Command2_Click()
  EnableWindow Command3.hwnd, 1
End Sub