تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - رسم خطوط آزاد و منحنی
دوشنبه 20 مهر 1388

رسم خطوط آزاد و منحنی

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

PolyBezier

Private Declare Function PolyBezier Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, lppt As POINTAPI, ByVal cPoints As Long) As Long

توسط این تابع می توانید خطوط آزاد رسم كنید.در واقع می توانید منحنی های متصل به هم رسم كنید.
Lppt : مقدار این متغیر ارایه ای می باشد كه به ساختار Point API بستگی دارد.هر منحنی حاوی یك نقطه ابتدا و یك نقطه انتها و دو نقطه كنترلی است.در واقع این دو نقطه كنترلی مقدار قوس منحنی را مشخص می سازند.
cPoints : مقدار این متغیر ،تعداد خانه های آرایه می باشد.

مثال :

یك فرم جدید بسازید و كدهای زیر را در روال Form_Point آن قرار دهید:

Private Type POINTAPI
  x As Long
  y As Long
End Type

Private Declare Function PolyBezier Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, lppt As POINTAPI, ByVal cPoints As Long) As Long
Private Sub Form_Paint()
  Dim Pt(0 To 6) As POINTAPI
 
  Me.ForeColor = vbGreen
  Pt(0).x = 10: Pt(0).y = 70
  Pt(1).x = 150: Pt(1).y = 100
  Pt(2).x = 200: Pt(2).y = 159
  Pt(3).x = 200: Pt(3).y = 200
  Pt(4).x = 300: Pt(4).y = 100
  Pt(5).x = 100: Pt(5).y = 45
  Pt(6).x = 10: Pt(6).y = 50
  PolyBezier Me.hdc, Pt(0), 7
End Sub