تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - رسم خطوط به هم پیوسته
دوشنبه 20 مهر 1388

رسم خطوط به هم پیوسته

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

Polyline

Private Declare Function Polyline Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, lpPoint As POINTAPI, ByVal nCount As Long) As Long
توسط این تابع می توان خطهای به هم پیوسته رسم نمود.خط با forecolor جاری و فعال رسم می شود.
hdc: مقدار این متغیر ،یك اشاره گر از ساختار بافت (Device Context) پنجره و یا كنترلی می باشد كه خطها بر روی آن رسم می شود.
LpPoint: این متغیر آرایه ای می باشد كه به ساختار PointAPI اشاره دارد.فیلدهای x و y این ساختار ،مختصات نقطه ابتدائی و انتهائی خط (نقطه ابتدائی برای خط بعدی)را مشخص می كند.
nCount : مقدار این متغیر ،تعداد خانه هائی است كه به آرایه اختصاص می دهیم.

مثال :

كد زیر را در روال Form_Paint بنویسید.

نكته مهم: حتما باید تایپ PointAPI را در برنامه قرار دهید.

Private Type POINTAPI
  X As Long
  Y As Long
End Type

Private Declare Function Polyline Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, lpPoint As POINTAPI, ByVal nCount As Long) As Long

Private Sub Form_Paint()
  Dim Pt(0 To 6) As POINTAPI
 
  Pt(0).X = 10: Pt(0).Y = 10
  Pt(1).X = 10: Pt(1).Y = 100
  Pt(2).X = 10: Pt(2).Y = 50
  Pt(3).X = 50: Pt(3).Y = 50
  Polyline Me.hdc, Pt(0), 4
 
  Pt(4).X = 50: Pt(4).Y = 10
  Pt(5).X = 50: Pt(5).Y = 100
  Polyline Me.hdc, Pt(4), 2
 
End Sub