تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - بازگرداندن طول یک رشته یا تعداد ارقام عددی
دوشنبه 20 مهر 1388

بازگرداندن طول یک رشته یا تعداد ارقام عددی

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

lstrlen

Private Declare Function lstrlen Lib "kernel32" Alias "lstrlenA" (ByVal lpString As String) As Long
این تابع ،طول (تعداد كاراكتر )یك رشته را و همچنین تعداد ارقام یك مقدار عددی را برمی گرداند.

مثال :
روی فرم 2 عدد textbox بگذارید و كد های زیر رابنویسید:

Private Declare Function lstrlen Lib "kernel32" Alias "lstrlenA" (ByVal lpString As String) As Long

Private Sub Form_load()
  Text1.Text = lstrlen("Hossein")
  Text2.Text = lstrlen(600)
End Sub