تبلیغات
ویژوال بیسیك 6 - بازگرداندن مسیر درایو
یکشنبه 19 مهر 1388

بازگرداندن مسیر درایو

   نوشته شده توسط: شهرام    نوع مطلب :ویژوال بیسیك و Windows API ،

PathBuildRoot

Private Declare Function PathBuildRoot Lib "shlwapi.dll" Alias "PathBuildRootA" (ByVal szRoot As String, ByVal iDrive As Long) As Long
این تابع شماره پارتیشن و یا درایو را گرفته و مسیر (Root) آن را بر می گرداند.به عنوان مثال عدد 2 را می گیرد و مسیر ‍\:c را بر می گرداند.اعداد 0 تا 25 مربوط به پارتیشن A تا Z می باشد.

szRoot: این متغیر یك بافر می باشد كه مسیر Root ساخته شده در آن قرار می گیرد.
iDrive : مقدار این متغیر ،شماره پارتیشن و یا درایو مورد نظر می باشد این اعداد شامل اعداد 0 تا 25 برای پارتیشنهای A تا Z می باشد.

مثال : یك فرم جدید بسازید و سه TextBox روی ان قرار دهید و كد زیر را اضافه كنید.

Private Declare Function PathBuildRoot Lib "shlwapi.dll" Alias "PathBuildRootA" (ByVal szRoot As String, ByVal iDrive As Long) As Long

Private Sub Form_Load()
  Dim Buffer As String
 
  Buffer = String(4, 0)
  PathBuildRoot Buffer, 2
  Text1.Text = Buffer
    
  PathBuildRoot Buffer, 0
  Text2.Text = Buffer

  PathBuildRoot Buffer, 3
  Text3.Text = Buffer
End Sub